Mailgroep Fotografie
Huishoudelijk reglement

Versie : 08/11/2017

I.                 Doelstelling en reikwijdte


 Dit onderhavig reglement beheert het reilen en zeilen binnen de Mailgroep Fotografie van Seniorennet. Door lid te worden van de Mailgroep verklaar je je akkoord met dit reglement.

II.              Lidmaatschap van de groep

II.1   De Mailgroep Fotografie is een gesloten groep. Dit betekent dat je enkel toegang kan krijgen door een aanvraag te richten tot onze Mentor (Zie inschrijven in de groep) en na aanvaarding van je kandidatuur. De minimum leeftijd voor nieuwe leden is 50 jaar.

II.2 Het lidmaatschap van de groep is strikt persoonlijk. Het is uitdrukkelijk verboden je gebruikersnaam en het bijhorende paswoord door te geven aan derden (tenzij aan bevoegden voor technische ondersteuning) .

III.           Lessen en opleiding

III.1   Voor nieuwe leden bestaat er de mogelijkheid om gratis lessen te volgen.

III.2  De lessen bestaan uit 5 reeksen die op elkaar aansluiten.  De eerste reeks behandelt ‘Compositie’. Om u in te schrijven volstaat het een berichtje te posten in de groep met in de titel ‘Compositie t.a.v.Sloeber5 ‘ en in de tekst  ‘Nieuw lid’. De lesgever zal je per mail een opdracht geven om een foto met een bepaald onderwerp in te sturen.  Vanaf dan zal de lesgever je foto’s bespreken op het blog:   http://blog.seniorennet.be/beterecompositie

III.3  Gebruik enkel foto’s die je speciaal voor deze opdracht maakt, dus GEEN archieffoto’s.

III.4  Zodra je het thema voldoende onder de knie hebt krijg je van de lesgever groen licht om over te gaan tot de volgende reeks. Blader zeker eens in de bovenvermelde blog hierover, bekijk de foto’s van je voorgangers en lees de commentaren. Je kan er heel wat van opsteken.

 

IV.    Inzenden van de foto’s

IV.1  Aantal
Per dag
mogen er maximaal 6 foto's ingezonden worden. Voor de mailgroep fotografie begint deze periode om 19u00 's avonds, en loopt tot 19u00 de volgende dag. Op die manier kunnen onze medewerkers hun werk verrichten binnen redelijke uren, en niet tot laat in de nacht werken.

IV.2  Aard van de foto’s
Binnen die periode kan men zowel gewone foto's insturen als ook foto’s voor de "foto van de dag", enkele foto's voor het "fotospel", een foto voor "De opdracht van de maand” of een foto voor de lessen. Let er wel op de 6 foto's niet te overschrijden binnen die periode.

IV.3 Directe zichtbaarheid
De foto's moeten rechtstreeks in de mail zichtbaar zijn. Hiervoor moet men de passende code in de mail schrijven, en nadien de foto’s  in de betreffende bijlage inladen.

De te gebruiken codes zijn (in dit geval voor 6 foto's) :

%%FOTOBIJLAGE1%%
%%FOTOBIJLAGE2%%
%%FOTOBIJLAGE3%%
%%FOTOBIJLAGE4%%
%%FOTOBIJLAGE5%%
%%FOTOBIJLAGE6%%

IV.4    Identificatie van de foto’s
De foto moet ondertekend zijn met je echte naam of met je Nick name (eventueel voorafgegaan door het copyright teken ©  = ALT 0169)

IV.5    Gebruik van andermans foto’s
Het is ten strengste verboden om foto’s van iemand anders te gebruiken. Erger is nog deze foto’s te gaan gebruiken als zijnde je eigen foto’s.
Ook foto’s van internet, welke ook auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn, mogen niet gebruikt worden. Het heeft geen zin in een mailgroep fotografie deze foto’s te gaan gebruiken. Daar leer je niets mee bij, en vroeg of laat komt dit toch eens uit.

 

V.     Vormvoorwaarden van de foto’s

V.1   Formaat van de foto’s
Om de foto’s makkelijk in zijn geheel op het scherm te krijgen mogen de foto’s maximaal 1200 pixels groot zijn in de breedte en 900 pixels in de hoogte. Het maximum gewicht van de foto is 500 kB (= 512.000 bytes). Dit geldt ook voor foto’s die afwijken van de standaardformaten zoals panoramafoto’s.

V.2   De exif-gegevens
De exif-gegevens moeten in het bestand blijven staan (zie nuttige weetjes) zodat we de instellingen waarmee de foto gemaakt is kunnen opvragen.

V.3   De ouderdom van de foto’s
De ouderdom die de foto mag hebben is bepaald door het kader waarin je hem post.

·          Voor de gewone dagelijkse inzendingen en voor het fotospel is er geen beperking.

·          Voor wedstrijd ‘foto van de dag’ is de maximum ouderdom van de foto vastgelegd op 5 jaar

·          Voor de opdracht van de maand als ook voor de verschillende lessenreeksen worden enkel foto’s aanvaard die speciaal hiervoor gemaakt werden in functie van de opdracht.

·          Belangrijk is ook het juist instellen van de datum- en tijdsaanduiding van je camera.

V.4     Bewerking van de foto’s
Fotografie evolueert elke dag. Vroeger was er de doka, nu zijn er fotobewerkingsprogramma’s. Wij als beginnersgroep maken daar ook gebruik van om bewerkingen te doen met onze foto´s om de uitstraling ervan te verbeteren.

Volgende bewerkingen zijn dan ook toegestaan:

Bijsnijden, scherpte, contrast, rechtzetten, lichte kleuraanpassing, rode ogen verwijderen, storende elementen wegklonen (v.b. verkeersbord of takje), vlekjes wegklonen, volledig en gedeeltelijk omzetten naar zwart-wit, een foto in zijn geheel spiegelen , kleurtoon veranderen, kleurzweem wegnemen, ruis verminderen, allemaal dingen die onze foto´s een beetje moeten verbeteren. Wat ook toegestaan is zijn Bracketing  en HDR foto´s ( High Dynamic Range ) daar we hier identieke foto’s gaan samensmelten. Hou er rekening mee dat bij deze laatste categorie, afhankelijk van de gebruikte software, de exif-gegevens verloren kunnen gaan en ze dus niet meer in aanmerking komen voor de wedstrijden.
De foto’s mogen ook voorzien worden van een kader.
Foto's waarbij de complete achtergrond vervangen werd door een meer neutrale achtergrond mogen ingestuurd worden maar komen niet in aanmerking voor de wedstrijden.

Het is mogelijk dat de leraar vraagt aan de mensen die onze lessen volgen om geen van bovenstaande bewerkingen te doen, dit om hen nog beter te leren fotograferen.

Niet toegestaan is het toevoegen van (een deel van) een andere foto (collage), teksten of slogans. We maken foto’s geen postkaarten.

 

VI.    Inhoud van de foto’s

VI.1    Erotiek en goede zeden
Foto’s waarop geslachtsdelen zichtbaar zijn, zijn niet toegelaten evenmin als foto’s van naakte kinderen al dan niet met zichtbare geslachtsdelen.

VI.2    Foto’s van bestaande foto’s of schilderijen zijn enkel toegelaten indien zij duidelijk deel uitmaken van bv een tentoonstelling of een interieur.  Indien dit niet zondermeer duidelijk is moet bij het inzenden duidelijk vermeld worden dat het hier gaat om een foto van een andere foto, alleen al uit respect voor de auteur van het oorspronkelijke werk. Het puur dupliceren van een werk is verboden.
Behalve als de bestaande foto een onderdeel is van een groter geheel, komt een foto van een foto of schilderij ook niet in aanmerking voor een nominatie van de dag, fotospel of opdracht van de maand. Voor graffiti maken we een uitzondering. Mensen maken graffiti vaak op verboden plaatsen en doen dit om iets te uiten of te laten zien en het zijn niet echt auteursrechtelijk beschermde werken !

VI.3    Foto’s van openbare gebouwen en kunstwerken
Sommige gebouwen en kunstwerken mogen ook niet zomaar gefotografeerd worden zoals bv het Atomium.  Toch mag het beeld in bepaalde gevallen gratis worden gebruikt.  Dat geldt namelijk voor foto's genomen door particulieren die op private websites, sociale netwerksites en blogs zonder winstoogmerk zijn geplaatst. Foto’s die wel rechtstreeks of onrechtstreeks onder de auteursrechten vallen mogen niet in de groep geplaatst worden.

VI.4    Fotograferen van personen in het openbaar
Een foto of filmopname waar iemand herkenbaar op staat is een portret van de persoon die erop staat, en dus geldt daarvoor in principe het portretrecht. De auteurswet beschouwt zo'n afbeelding als een "portret anders dan in opdracht". Deze mag alleen worden gepubliceerd als daarmee geen redelijk belang van de geportretteerde in gevaar komt. De geportretteerde moet een redelijk belang kunnen aantonen (zoals privacy) op grond waarvan het werk niet gepubliceerd mag worden.

VI.5    Verantwoordelijkheid
De leden van de mailgroep blijven steeds persoonlijk verantwoordelijk voor het materiaal dat ze in de groep plaatsen. Noch de mailgroep nog Seniorennet nemen hierin enige verantwoordelijkheid.

 

VII.   Deelname aan de wedstrijden

VII.1   Foto van de dag
Ieder lid mag dagelijks 1 foto insturen voor de wedstrijd “Foto van de dag”.  Hierbij moet men LETTERLIJK ‘Foto van de dag’ vermelden in de titel van het bericht.
Een bepaalde foto die ooit opgenomen werd in de dagelijkse selectie van 12 kan geen tweede maal deelnemen aan de wedstrijd "Foto van de dag", ook andere bewerkingen van dezelfde foto zijn niet meer toegelaten.
Wel kan men na goede raad van andere leden, dezelfde foto nog dezelfde dag opnieuw insturen met de vermelding "verbetering ". Foto’s uit het archief mogen, maar ze mogen maximaal 5 jaar oud zijn.
Ook voor de foto van de dag worden dezelfde algemene afmetingen gevraagd: de breedte van de foto mag maximaal 1200 pixels bedragen, de hoogte van de foto mag maximaal 900 pixels bedragen en de zwaarte mag maximaal 500KB zijn. De exif gegevens moeten in de foto’s.
Dagelijks wordt door een team de 12 beste foto’s van de dag verkozen. Op het einde van de maand worden de beste foto’s van elke dag van de week (zijnde 28 foto’s in een maand van 4 weken of 35 in een maand met 5 weken) voorgesteld aan al de leden die dan op hun beurt mogen kiezen. Wie de meeste stemmen haalt, is de winnaar en heeft de dagfoto van de maand. Op het einde van het jaar worden de twaalf foto’s van de maand nogmaals voorgesteld, en opnieuw mogen de leden hun keuze maken om de dagfoto van het jaar te bepalen.

VII.2   Het fotospel
Het fotospel wordt wekelijks georganiseerd door het lid dat de voorgaande week de winnaar was. Hij kiest op zijn beurt een nieuw thema en duidt een nieuwe winnaar aan op het einde van de week.
Er mogen meerdere foto’s ingestuurd worden (in de mate dat men het dagelijkse maximum van 6 foto’s niet overschrijdt). In de titel van het bericht dient men LETTERLIJK “FOTOSPEL” te vermelden zodat de organisator deze makkelijk kan ophalen. Het fotospel van de week start vanaf het moment dat het nieuwe onderwerp bekend is tot de volgende zondagavond 19 uur. Pas daarna wordt de keuze van de drie winnende foto’s bekend gemaakt door het organiserend lid. Voor onvoorziene omstandigheden kan de opdrachtgever van het fotospel altijd de mentor (HenLo) of de organiserende administrator (Bernd) raadplegen voor een oplossing.
Er mogen geen ex aequo’s in de uitslag zitten en het moeten foto’s zijn van 3 verschillende leden. De winnaar is de nieuwe opdrachtgever en maakt dan daarna best zo vlug mogelijk de nieuwe opdracht bekend. Winnaars die het spel niet verder zetten worden worden als winnaar geschrapt en kunnen aldus met deze foto ook niet meer in aanmerking komen voor de maand- of jaaroverwinning.
Ook voor de foto’s van het fotospel worden dezelfde algemene afmetingen gevraagd: de breedte van de foto mag maximaal 1200 pixels bedragen, de hoogte van de foto mag maximaal 900 pixels bedragen en de zwaarte mag maximaal 500KB zijn. De exif gegevens moeten in de foto’s.
Foto’s uit het archief mogen, maar mogen nog niet eerder winnaar van de dagfoto geweest zijn of niet bij de eerste 3 van de Opdracht van de maand.

VII.3   Opdracht van de maand
Voor de opdracht van de maand mag maar één foto ingestuurd worden per veertien dagen, dus in totaal per maand twee foto’s, speciaal voor de opdracht gemaakt, dus geen archief materiaal.
Het exacte begin en einde van elke periode wordt vermeld in de opdracht en in de speciale blog voor de opdracht die bij de start wordt bekend gemaakt. Je kan die informatie ook altijd vinden in de blog met de historiek van de deze opdrachten ‘Blog opdracht van de maand’.
De algemene regels betreffende de foto’s zijn van toepassing. De titel van de inzending moet  “Opdracht van de maand” zijn.
Deze foto's worden dan op de blog geplaatst. Hierbij wordt een gestructureerde bespreking gegeven, welke je kan gebruiken bij je volgende foto, en voor al je foto's in het algemeen.
Na verloop van beide periodes krijgen de leden de kans om de top drie te kiezen.

VII.4   De Pascallekes
Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt in elk van de 3 categorieën. Het gaat om een beeldje naar analogie met de Oscaruitreikingen in Amerika, en kreeg de naam ‘Pascalleke’ naar onze webmaster Pascal (Vyncke) en is ontworpen door kunstenares Susanna Ghazaryan.
Op het einde van het jaar kunnen alle leden kiezen uit de 12 maandwinnaars binnen elke categorie. De winnaar krijgt het beeldje, een diploma en een gouden medaille. De 2e en 3e krijgen een diploma en een zilveren/bronzen medaille.

VII.5   Deelname aan de stemmingen door de leden
Alle leden kunnen deelnemen aan de stemming. Ze hebben elk één stem in elke categorie en mogen niet voor zichzelf stemmen.
Enkel de foto’s van deelnemers die nog steeds effectief lid zijn op het ogenblik van de stemming worden ter stemming aangeboden.
Indien een winnaar van het vorige niveau geen lid meer is op het ogenblik van de stemming wordt automatisch de nummer 2 opgenomen in de keuzelijst.

 

VIII. Deelname aan de uitstappen

            Naast de verschillende on-line activiteiten organiseert de mailgroep jaarlijks een 3-tal uitstappen naar plaatsen waar we volop onze hobby kunnen uitoefenen maar vooral ook persoonlijk met elkaar kennismaken en eventueel problemen op gebied van fotografie bespreken.
De organisatie gebeurt geheel door vrijwilligers die belangeloos hun gemeente, stad of streek willen tonen aan de andere leden.
De deelname is beperkt tot de ACTIEVE leden van de groep en hun partner, ttz zij die regelmatig wat foto’s inzenden of deelnemen aan de wedstrijden. Er kan eventueel aan de deelnemers een kleine bijdrage gevraagd worden voor inkomgelden of kosten voor een ervaren gids alsook voor het middagmaal (vrijblijvende optie).

 

IX.    Gedragscode voor de leden

IX.1    Doel van de groep
De Mailgroep is een vriendenkring van leden die een gemeenschappelijke passie hebben : de fotografie. Het doel is om op een vriendschappelijke en gemoedelijke manier ervaringen met elkaar te delen en zo te evolueren naar betere foto’s.  

IX.2     Iedereen is welkom en gelijkwaardig
Het maakt niet uit of het echte kunstwerkjes of perfecte opnames zijn, of gewoon de leuke momenten van het leven die we met elkaar willen delen.
Onafhankelijk of de foto’s gemaakt zijn met een professioneel fullframe-toestel of met een smartphone, door een ervaren rot of door een beginneling,  in volle gezondheid of met kleinere of grotere problemen,  iedereen heeft zijn plaats in de groep en verdient alle respect van iedereen.
De leden van de groep worden verondersteld zich te onthouden van iedere vorm van kritiek, zowel in de groep als via privé bericht, die lasterend, denigrerend of kwetsend is en niets positief bijbrengt tot de evolutie van de betrokkene of de groep in het algemeen.

IX.3    Commentaar op de foto’s
Commentaar welke kan bijdragen tot een betere foto en welke voor iedereen van belang kan zijn mag via de mailgroep.
Al de andere commentaren, complimenten, felicitaties enz… moeten privé verstuurd worden naar de persoon in kwestie, om overbelasting op de mailgroep te vermijden.

IX.4    Re-mails en doorsturen e-mails – plaatsen van privé-mails
Als iedereen een Re-mail gaat sturen welke niet rechtstreeks met fotografie heeft te maken, zouden we dagelijks zoveel mails te verwerken krijgen dat we de bomen door het bos niet meer zien. Dit moet ten sterkste beperkt worden.
Verder is het niet toegelaten om ontvangen privé mails van iemand anders op de mailgroep te plaatsen.

IX.5    Betwistingen
We zijn allen volwassen mensen die beschikken over voldoende levenswijsheid om problemen onder elkaar op te lossen. Indien de problemen echt niet opgelost raken kan je altijd contact opnemen met onze Mentor of een van onze Administrators.

IX.6    Indien bij voortdurende en ernstige problemen in de groep, en na herhaalde pogingen tot overleg geen vergelijk kan gevonden worden is de leiding gemachtigd om een lid van de groep tijdelijk of definitief te schorsen. Bij zeer ernstige problemen kan de leiding van de mailgroep deze informatie eveneens overmaken aan de leiding van Seniorennet voor verdere maatregelen.

 

X.     Andere bepalingen

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door dit reglement is het de leiding van de groep (Mentor en Administrators) die een beslissing zal nemen. Deze beslissing is onmiddellijk en onbeperkt van toepassing.